Telephone icon +420 702 003 704
 • Kontakt e-shop: +421 905 723 146 (Pon - Pá, 8:00 - 16:00)
 • Pobočka Bratislava: +421 919 289 843 (Pon - Ned, 10:00-21:00)
 • Pobočka Praha: +420 702 003 704 (Pon - Ned, 09:00-21:00)
Email icon info@duosshop.cz
 • Kontaktujte nás mailem 24/7.
 • Odpovíme vám jistě do 24 hodin.
Vyhledávám
Prosím zadejte hledanou frázi
Značky
(
)
Produkty
(
)

Vrácení zboží

Luxury Eyewear SK, s.r.o., se sídlem Pri Suchom mlyne 3900/31, 811 04

Bratislava - městská část Staré město

Tel. kontakt: +421 919 288 038

Email: info@duos.sk


Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém a kamenném obchodě DUOS je obchodní společnost Luxury Eyewear SK, s.r.o., se sídlem Při Suchém mlýně 3900/31, 811 04 Bratislava - městská část Staré město, IČ: 50 322 729, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v oddíle: S.r.o., ve vložce číslo 111454 / B.
 2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém a kamenném obchodě DUOS je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů).
 3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.
 4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup vyřizování reklamací

 1. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Prodávající neposkytuje záruku vyšší než záruku stanovenou zákonem.
 2. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 3. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
 4. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 5. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 6. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Jestli věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 7. Ve smyslu tohoto reklamačního řádu, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou ve lhůtě 24 měsíců od koupě zboží.
 8. Z uplatněné reklamace musí být zřejmé zejména:
  • označení kupujícího (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
  • předmět reklamace, případně čeho se kupující domáhá,
  • označení prodávajícího,
  • datum podání reklamace,
  • podpis kupujícího


Lhůty

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vydá kupujícímu o vyřízení reklamace potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 2. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace kupujícím. Za den uplatnění reklamace se považuje:
  ◦ při poštovních zásilkách - den doručení reklamace na adresu sídla prodávajícího,
  ◦ při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí prodávající uplatnění reklamace,
  ◦ při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 3. Pokud si kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit kupujícího o jeho právech podle obecného předpisu, na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace, a to ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 4. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
 5. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 6. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že došlo k porušení jeho práv.


Alternativní řešení sporu            

 1. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost odpověděl zamítavě, případně na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.
 2. Návrh podává kupující na příslušný orgán řešení alternativních sporů. Orgány alternativního řešení sporů jsou Úřad pro regulaci síťových odvětí, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb a Slovenská obchodní inspekce. Takový návrh lze podat v listinné podobě, elektronické formě nebo ústně prostřednictvím zápisu. Návrh má obsahovat jméno a příjmení spotřebitele, jeho adresu, elektronický kontakt, telefonický kontakt, přesné označení prodávajícího, úplný srozumitelný popis rozhodujících skutečností, označení čeho se spotřebitel domáhá, datum, kdy se spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu včetně dokladů souvisejících se sporem.
 3. Alternativní řešení sporu začíná dnem doručení úplného návrhu subjektu alternativního řešení sporů, subjekt sdělí oběma stranám zahájení alternativního řešení sporu. Strany sporu jsou povinny spolupracovat se subjektem alternativního řešení sporů. Bližší postup alternativního řešení sporů upravuje Zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.


Závěř

• Ostatní právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky.


Přílohy:

Príloha č. 1: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Reklamace - Formulář pro odstoupení od smlouvy