Email icon info@duosshop.cz
  • Kontaktujte nás mailem 24/7.
  • Odpovíme vám jistě do 24 hodin.
Vyhledávám
Prosím zadejte hledanou frázi
Značky
(
)
Produkty
(
)

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu 

www.duosshop.cz


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“ či „podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti Luxury Eyewear CZ, s.r.o., jakožto prodávajícího, a jednotlivých kupujících vyplývajících z kupní smlouvy, předmětem které je koupě a prodej zboží v internetovém obchodě www.duosshop.cz . 


Článek 1

Úvodní ustanovení


1.1 Prodávající je obchodní společnost Luxury Eyewear CZ, s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 05155193, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 259093.


1.2 Tyto VOP se vztahují výlučně na koupi a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.duosshop.cz (dále jen „e-shop“ či „internetové stránky“), nikoliv pak na prodej zboží v provozovnách (kamenných obchodech) prodávajícího. 


1.3 Kontaktní údaje prodávajícího: 


Název společnosti:  Luxury Eyewear CZ, s.r.o. 

Sídlo:  Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Tel. kontakt.:  +420 702 003 704

Email:  info@duosshop.cz


1.4 Kupující je každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím e-shopu zašle elektronický formulář s objednávkou produktu/ů. Smluvní strany ujednávají, že v případě, že je kupujícím podnikatel, pak se v tomto smluvním vztahu neaplikují ustanovení těchto podmínek, které jsou právním řádem ČR určeny jako ustanovení na ochranu spotřebitele (zejména pak § 1810 OZ a násl.).


Článek 2

Objednávka zboží v internetovém obchodě prodávajícího


2.1 Kupující si objednává zboží poskytované prodávajícím prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.duosshop.cz 


2.2 Popis zboží, jeho vlastnosti, dostupnost na skladě i jeho cena jsou uvedeny v katalogu zboží zveřejněném na e-shopu. 


2.3 K provedení objednávky není nutná registrace. 


2.4 Po stisknutí tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ je vybrané zboží přidáno do nákupního košíku kupujícího. Nákupní košík kupujícího je dostupný k nahlédnutí kdykoliv během tvorby objednávky. 


2.5 V náhledu nákupního košíku si kupující zároveň zvolí způsob dopravy zboží dle nabízených možností. K cenám za jednotlivé produkty se připočte cena za dopravu, dle zvoleného způsobu dopravy, jestliže prodávající umožňuje dopravit zboží několika způsoby. 


2.6 Objednávku kupující dokončí stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“. Odesláním objednávky, tj. stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“ zároveň kupující potvrzuje, že je obeznámen s vlastnostmi jím objednaného produktu/ů, jeho/jejich celkovou cenou, platebními a dodacími podmínkami, jakož i s těmito VOP. 


2.7 Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému internetového obchodu. Následně bude kupujícímu zaslán potvrzující e-mail, jímž prodávající potvrdí zařazení objednávky k zpracování. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím tímto nevzniká. 


2.8 Společně s potvrzujícím e-mailem dle čl. 2.7 VOP zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího také: 

-VOP

-Reklamační řád

-Formulář pro odstoupení od smlouvy včetně poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy. 


2.9 Po řádném doručení potvrzení o přijetí objednávky ověří prodávající dostupnost zboží, přičemž je kupní smlouva uzavřena až závaznou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím, a to ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připraveno k vyzvednutí, resp. že bylo expedováno. 


Článek 3

Platební a dodací podmínky


3.1 Veškeré ceny jednotlivých produktů v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Cenu dle objednávky může kupující uhradit:

a) platební bránou, nebo 

b) bezhotovostním převodem.


3.2 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží ve lhůtě uvedené v objednávce, nejpozději však při převzetí zboží. Úhradou se rozumí okamžik připsání ceny na účet prodávajícího. 


3.3 Za úhradu ceny si prodávající neúčtuje žádný poplatek. Prodávající však upozorňuje kupujícího, že subjekt, u kterého je platba ceny realizována (např. banka kupujícího), si poplatek za platbu účtovat může, a to dle smluvního mezi kupujícím a tímto subjektem. 


3.4 Cena zboží je určena dle platného ceníku prodávajícího, jenž je zveřejněn na jeho internetových stránkách. V ceně již můžou být započítány náklady či poplatky za přepravu doručovatelskou společností nebo prostřednictvím pošty. U některých druhů zboží může být cena za dopravu uvedena samostatně. Celková cena zboží, tedy včetně vedlejších nákladů, bude uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou vždy zřetelně označeny příslušnými symboly (např. „akce“ či „výprodej“). Platnost zvýhodněných cen zboží trvá po uvedenou dobu, nebo do vyprodání zásob. 


3.5 V případě úhrady zboží bezhotovostním převodem bere kupující na vědomí, že k vyexpedování zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny. Jestliže platba nebude na účet prodávajícího připsána do pěti kalendářních dní od doručení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky, má prodávající právo objednávku zrušit.


3.6 Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v době vyplývající z informací o dostupnosti zboží zveřejněných na e-shopu. Společně se zbožím zašle prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Jestliže doba k odeslání zboží přesáhne délku uvedenou v informacích o produktu zveřejněnou na internetových stránkách, prodávající o této skutečnosti kupujícího informuje. 


3.7 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží jedním z následujících způsobů: 

- doručení prostřednictvím přepravní společnosti PPL,

- doručení poštou,

- osobní odběr na prodejně.

Objednávky zadané do 12:00 v daný pracovní den, jsou-li produkty skladem, odesíláme v daný den a doručíme do 3 pracovních dnů. Pokud jsou produkty skladem u dodavatele, doba doručení je 14 až 30 kalendářních dnů.

Cena za dopravu je 0 Kč - zdarma.


3.8 Prodávající neodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit převzetí svým podpisem. Jestliže je zásilka viditelně poškozená nebo zničená, kupující je povinen bez převzetí zásilky neprodleně kontaktovat prodávajícího. Reklamaci mechanického poškození zboží je možno uznat pouze v případě, že kupující prokáže existenci mechanického poškození zboží již v okamžiku převzetí od dopravce. 


3.9 Vlastnické právo k zakoupenému zboží přechází na kupujícího převzetím. Současně s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na věci. 


Článek 4

Odstoupení od smlouvy


4.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Zboží je považováno za převzaté okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo jestliže se: 

a) produkty objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí produktu, jež byl dodán jako poslední, 

b) dodává produkt skládající se z několika dílů či kusů, okamžikem převzetí posledního dílu či posledního kusu, 

c) produkt dodává opakovaně ve vymezeném období, okamžikem dodání prvního produktu. 


4.2 Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvalém nosiči. Kupující může taktéž použít formulář pro odstoupení od smlouvy, jež tvoří přílohu e-mailu o obdržení objednávky.


4.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty. 


4.4 V pochybnostech o doručení se oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané kupujícím považuje za doručené třetí pracovní den od odeslání. Jestliže zásilku obsahující oznámení o odstoupení o smlouvy není možno doručit z důvodů, jež stanoví zvláštní předpis, oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání na adresu prodávajícího. 


4.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, jsou od počátku zrušeny i všechny smlouvy související se smlouvou, od níž kupující odstoupil. Po kupujícím není možno požadovat náhradu nákladů ani jiné platby související se zrušením související smlouvy, to neplatí pro úhradu dodatečných nákladů a nákladů na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. 


4.6 Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něho přijal na základě smlouvy, nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. 


4.7 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platby dle bodu 4.6 stejným způsobem, jaký použil kupující při platbě kupní ceny. Tímto není dotčeno právo kupujícího sjednat si s prodávajícím jiní způsob platby za předpokladu, že v souvislosti s tímto kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. 


4.8 Prodávající není povinen hradit kupujícímu dodatečné náklady, jestliže kupující výslovně zvolil jiný než nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. 


4.9 V rámci odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, není prodávající povinen vrátit kupujícímu jím učiněné platby dříve, než je zboží prodávajícímu doručeno, nebo než kupující zaslání zboží zpátky prodávajícímu prokáže. 


4.10 Kupující je povinen nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zakoupené zboží zpět, nebo ho odevzdat prodávajícímu nebo osobě prodávajícím k převzetí zboží pověřené. Lhůta dle věty první se považuje za zachovanou, bylo-li zboží odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. 


4.11 V rámci odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě prodávajícím k převzetí zboží pověřené. 


4.12 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 


4.13 Kupující bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků kupujícího, které je vyrobeno na míru (např. dioptrická skla apod.) 


Článek 5

Mimosoudní řešení sporů, orgány dozoru


5.1 Mimosoudní stížnost spotřebitele lze zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy uvedené výše, přičemž informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající v listinné podobně na adresu uvedenou kupujícím či na elektronickou adresu kupujícího, a to ve formě odpovídající způsobu podání stížnosti. 


5.2 Spotřebitel má dle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi ním jako kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného v příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce http://www.coi.cz/ za podmínek v tomto uvedených. 


5.3 Předpokladem podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je neúspěšné předchozí mimosoudní řešení sporu s prodávajícím dle 5.1 obchodních podmínek. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, přičemž nedílnou součástí návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo.


5.4  V podrobnostech o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy prodávající odkazuje na § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele a na Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce dostupné na příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce.


5.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Článek 6

Nároky z vad


6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení uvedená v čl. 6.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.


Článek 7

Závěrečná ustanovení


7.1 Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto VOP. Povinnost oznámení změny těchto VOP je splněna umístněním jejich nového znění na internetových stránkách prodávajícího. 


7.2 Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce.


7.3 Ukáže-li se některé ustanovení či ujednání těchto VOP jako neplatné či nevymahatelné, nečiní to automaticky neplatnými celé tyto podmínky, nýbrž toto neplatné či nevymahatelné ujednání bude nahrazeno ujednáním nejblíže odpovídajícím původnímu smyslu těchto podmínek, které je dle právního řádu platným a vymahatelným. 


7.4 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím související s vyřizováním reklamací, týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných prodávajícím, jsou upraveny Reklamačním řádem. 


7.5 Reklamační řád tvoří přílohu těchto VOP a je jejich nedílnou součástí. 


7.6 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17.3.2021 a řídí se jimi všechny kupní smlouvy, které byly uzavřeny mezi prodávajícím a kupujícím po nabytí jejích účinnosti.