Obchodní podmínky
Aktuální situaci pozorně sledujeme. Naše prodejny zůstávají otevřené.
Zbytková hodnota poukázky:
Telephone icon +420 702 003 704
  • Kontakt e-shop: +421 919 368 390 (Pon - Pá, 8:00 - 16:00)
  • Pobočka Bratislava: +421 919 289 843 (Pon - Ned, 10:00-21:00)
  • Pobočka Praha: +420 702 003 704 (Pon - Ned, 09:00-21:00)
Email icon info@duosshop.cz
  • Kontaktujte nás mailem 24/7.
  • Odpovíme vám jistě do 24 hodin.
Vyhledávám
Prosím zadejte hledanou frázi
Značky
(
)
Produkty
(
)

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu DUOS


upravující obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím

a objednatelem / kupujícím

(Dále v textu jako "VOP")


Úvod


1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě DUOS je Luxury Eyewear SK, s.r.o., se sídlem Pri Suchom mlyne 3900/31, 811 04, Bratislava - městská část Staré mesto. Místem podnikání prodávajícího je Pribinova 8, 811 09 Bratislava - městská část Staré mesto. IČO: 50322729, DIČ: 2120282109, IČ DPH: SK2120282109 


2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.


3. Spotřebitel je fyzická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu na doméně www.duos.sk a které toto zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.


Kontakty:


Email: info@duosshop.cz

Kontakt e-shop: +421 919 368 390 (Pon - Pá, 8:00 - 16:00)

Pobočka Bratislava: +421 919 289 843 (Pon - Ned, 10:00-21:00)

Pobočka Praha: +420 702 003 704 (Pon - Ned, 09:00-21:00)

Pobočka Viedeň: +436 765 920 032 (Pon - So, 09:30-18:00)


Objednávka zboží v internetovém obchodě prodávajícího


1. Kupujíci si objednává zboží u prodávajícího přes e-shop umístěný pod doménou www.duos.sk.


2. Popis toho-kterého zboží, jeho vlastnosti, dostupnost na skladě, jeho cena jsou uvedené v internetovém obchodě při tom-kterém zboží.


3. Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu je podmíněn registrací. Při registraci bude kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou při registraci, doručena e-mailová zpráva, která obsahuje aktivační odkaz. Kupující kliknutím na odkaz aktivuje svůj účet na internetovém obchodě. Po úspěšné registraci bude mít kupující přístup ke svému účtu, jehož prostřednictvím se bude při nákupech přihlašovat v internetovém obchodě.


4. Kupujíci objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, a to podle pokynů uvedených v tomto internetovém obchodě.


5. Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" při tom-kterém zboží se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku toho-kterého kupujícího. Nákupní košík kupujícího je k dispozici k nahlédnutí kdykoliv během vytváření objednávky


6. V náhledu nákupního košíku si kupující zároveň zvolí způsob dopravy zboží podle možností, které nabízí prodávající. K cenám za jednotlivé zboží, DPH apod. se připočte i cena za dopravné dle zvoleného druhu dopravy, pokud prodávající umožňuje dopravit zboží několika způsoby.


7. Objednávku kupující dokončí stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby". Odesláním objednávky, t.j. stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby" kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím informován o vlastnostech zboží a celkové ceně zboží, kterou je kupující povinen prodávajícímu uhradit.


8. Po vytvoření objednávky bude tato objednávka zaregistrována v systému internetového obchodu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl při registraci, následující:

- potvrzení objednávky s informacemi o objednávce,

- znění VOP,

- reklamační řád prodávajícího.


9. Doručením potvrzení o přijetí objednávky se kupní smlouva považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu.


Odstoupení od smlouvy


1. Objednavatel - spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží skládající se z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.


2. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvalém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen "oznámení o odstoupení od smlouvy"). Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy zaslaný spotřebiteli emailem po obdržení objednávky, uveden i v příloze těchto VOP.


3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Při pochybnostech o doručení se spotřebitelům odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím času přiměřeného použitému způsobu doručování, pokud spotřebitel ví prokázat jeho odeslání na adresu oznámenou spotřebiteli prodávajícím nebo na adresu, jejíž změna byla spotřebiteli náležitě oznámena prodávajícím po uzavření smlouvy. Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nelze dodat prodávajícímu z důvodů podle zvláštního předpisu, oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem odeslání prodávajícímu na adresu podle první věty.


4. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady dodatečných nákladů a nákladů na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.


5. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.


6. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.


7. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle předchozího odstavce stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.


8. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.


9. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.


10. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. 


11. Spotřebitel je oprávněn vrátit zboží, které nabyl na základě smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní, prodávajícímu odepřít až do doby, kdy prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu za zboží nebo službu.


12. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.


13. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.


Cena zboží, platební podmínky


1. Veškeré ceny zboží v objednávce a v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Cenu podle objednávky může kupující uhradit:

a) platební bránou nebo

b) bankovním převodem


2. Za úhradu ceny si prodávající neúčtuje žádný poplatek. Avšak prodávající upozornil kupujícího, že ten-který subjekt, u kterého je platba ceny realizována, si může účtovat poplatek za úhradu (např. dotyčná banka při vkladu na účet).


3. Kupující se zavazuje uhradit cenu ve lhůtě uvedené v objednávce. Úhradou se rozumí moment připsání ceny na účet prodávajícího.


4. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve lhůtě do ..... pracovních dnů ode dne uhrazení ceny.


5. Cena zboží je určována dle platného ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho internetových stránkách. K ceně zboží budou započítané náklady nebo poplatky za dopravu, dodání, poštovné a balné. Celková cena zboží, tedy včetně vedlejších nákladů, bude uvedena v emailu, potvrzující přijetí objednávku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně, o čem provozovatel informuje kupujícího.


6. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednavatele. Objednavatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednavatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele.


Objednávka zboží v kamenné prodejně


1. V případě, že zboží, o které kupující projevil zájem se nenachází v kamenné prodejně prodávajícího, ani na skladě prodávajícího, má kupující možnost si tohle zboží objednat přímo u prodávajícího.


2. Kupující a prodávající sepíší závaznou objednávku, tak, jak je uvedena ZDE. 


3. Na základě závazné objednávky uhradí kupující prodávajícímu zálohu ve výši ...% z kupní ceny zboží. Kupující je povinen objednané zboží řádně a včas převzít a prodávající je povinen objednané zboží řádně a včas kupujícímu odevzdat.


4. V případě, že kupující zboží nepřevezme a také případné další snahy prodávajícího o převzetí objednaného zboží zůstanou bezvýsledné, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 15 € s DPH za každý den uskladnění zboží.


Vyhotovení dioptrických brýlí online


1. Provozovatel internetového obchodu www.duos.sk nabízí svým zákazníkům, kupujícím službu vyhotovení dioptrických brýlí online.


2. Zhotovení dioptrických brýlí online, prostřednictvím internetového obchodu je podmíněno registrací. Při registraci bude spotřebiteli na e-mailovou adresu zadanou při registraci doručena e-mailová zpráva, která obsahuje aktivační odkaz. Spotřebitel kliknutím na odkaz aktivuje svůj účet na internetovém obchodě. Po úspěšné registraci bude mít spotřebitel přístup ke svému účtu, jehož prostřednictvím se bude při nákupech přihlašovat v internetovém obchodě.


3. Kupující objednává dioptrické brýle u prodávajícího přímo prostřednictvím internetového obchodu a to podle pokynů uvedených v tomto internetovém obchodě.


4. Po stisknutí tlačítka "DO KOŠÍKU" při tom-kterém zboží se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku toho-kterého kupujícího. Nákupní košík kupujícího je k dispozici k nahlédnutí kdykoliv během vytváření objednávky.


5. V náhledu nákupního košíku si kupující zároveň zvolí způsob dopravy zboží podle možností, které nabízí prodávající. K cenám za jednotlivé zboží, DPH a pod. se přičítá i cena za dopravné dle zvoleného druhu dopravy, pokud prodávající umožňuje dopravit zboží několika způsoby.


6. Objednávku kupující dokončí stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby". Odesláním Objednávky, t.j. stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby" kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil/byl prodávajícím informován o vlastnostech zboží a celkové ceně zboží, kterou je kupující povinen prodávajícímu uhradit.


7. Po vytvoření objednávky bude tato objednávka zaregistrována v systému internetového obchodu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího, kterou tento uvedl při registraci, následující: potvrzení objednávky, spolu s informacemi o objednávce, znění VOP, reklamační řád prodávajícího.


8. Doručením potvrzení o přijetí objednávky se kupní smlouva považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu.


9. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že dioptrické brýle budou vyhotoveny podle zvláštních požadavků pro jednoho kupujícího, jde o zboží vyrobené na míru a tedy nemůže odstoupit od smlouvy, nevztahují se na něj tyto VOP v části upravující odstoupení od smlouvy.


Závěr


1. Právní vztahy osobami neupravené těmito VOP se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku, zákona číslo 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, zákona číslo 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů apod.


2. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem. Provozovatel ani výrobce neposkytují záruku navíc jako záruku zákonem stanovenou. Reklamaci zboží včetně informování spotřebitele o alternativním řešení sporů blíže upravuje reklamační řád, který najdete ZDE.


3. Provozovatel má vypracován etický kodex chování, který se zavazuje dodržovat. Spotřebitel se může s tímto kodexem seznámit přímo na provozovně společnosti.


Kontakt na příslušný Inspektorát SOI:


Ústřední Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Bratislavě, P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, fax:02/58272132.


Přílohy:


Příloha č. 1: Reklamační řád

Příloha č. 2: Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy